© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió geomètrica i gràfico-visual
Tema
Fitxa
TANGENCIES: CONCEPTES GENERALS I LLOCS GEOMÈTRICS IMPORTANTS
17

Hi ha un conjunt d'exercicis de tangències que es poden resoldre d'una manera senzilla, tenint en compte un conjunt de llocs geomètrics
( conjunts de punts sotmesos a una mateixa condició. Els conjunt de punts que formen llocs geomètrics en les imatges estan representades en vermell ). Ja haviem dit que una tangència és una relació límit entre rectes i corbes o corbes i corbes, basades en un únic punt de contacte, el punt de tangència, un punt importantissim que a la pràctica cal assenyalar sempre. Anem a veure les propietats fonamentals de les tangències i quins son aquests llocs geomètrics que en poden permetre resoldre problemes elementals de tangències.

0.1) Si dos circumferències són tangents, el punt de tangència i els dos centres de les circumferències són col.lineals, o el que és el mateix pertanyen a la mateixa recta
0.2) A una recta tangent a una circumferència li correspon un únic radi amb el qual estableix una relació normal, de perpendicularitat. Dit d'altra manera a cada radi li correspon una tangent perpendicular a aquest en el punt de tangència.
0.3) El centre de qualsevol circumferència que passi per dos punts esta situat sobre la mediatriu d'aquests dos punts. Dit d'una altra manera, qualsevol radi perpendicular a una corda la divideix en dues parts igual perquè és la seva mediatriu.
0.4) El centre de qualsevol circumferència quan és tangent a dues rectes es troba a la bisectriu de l'angle que formen o pertany a una recta paral.lela a les dues tangents equidistant a aquestes.
1) A cada un dels radis d'una circumferència li correspon una sola tangent i les dues línies estan en relació normal, altrament dit en relació de perpendicularitat. Dit d'altra manera, a cada línia tangent a una circumferència li correspon en el seu punt de tangència un radi perpendicular. Els punts d'una circumferència són el lloc geomètric on s'aparellen en relació de perpendicularitat els corresponents radis i tangents.
2) La bisectriu és un lloc geomètric fonamental en relació a les tangències i enllaços, és el lloc geomètric dels punts del plànol que equidisten en un angle de dos punts també equidistants del vèrtex. En la figura, per exemple, T i T' son punts equidistants del vèrtex. Podem veure que des del centre O2 i O3 podem traçar circumferències que passin per T i T', però, només la circumferència de centre O1 es tangent als costats en els punts T i T'. Això és així perquè en el Centre O1es compleix també la norma de que el radi i la tangent estan en relació de perpendicularitat.
3) La mediatriu és un lloc geomètric fonamental en relació a les tangències i enllaços per la seva simetria axial. La mediatriu d'un segment és el lloc geomètric dels punts del plànol que equidisten dels extrems d'aquest segment o de dos punts també equidistants de la intersecció de segment i mediatriu. En la figura, per exemple, veiem, una manera de trobar el centre d'un arc de circumferència o de circumscriure una circumferència en un triangle o fer passar una circumferència per tres punts no alineats. De fet els tres son un mateix problema. Si en el exemple de la dreta li trèieu el triangle i només deixeu els punts ABC resoldreu la manera de fer passar una circumferència per tres punts no alineats.
4) El centres de les circumferències de radi R que passen per un mateix punt M, és una circumferència de centre M am el mateix redi R que les circumferències.
5) El conjunt de centres de les circumferències que passen per dos punts donats M i N estan situats a la mediatriu del segment que les uneix.
6) Els centres de les circumferències tangents a una recta n, en un punt T, estan sempre continguts en una perpendicular en el mateix punt T esmentat.
7) Els centres de les circumferències tangents a una donada en un punt te es troben en la perllongació del radi que uneix el centre O i el punt de tangència T.
8) Els centres de les circumferències de radi R donat tangents a una recta n, estan situats en rectes paral.leles a la recta n donada, a distància R.
9) Els centres de les circumferències de radi r donat tangents exteriors a una circumferència donada de centre O i radi R, es troben en una circumferència concèntrica exterior a la donada de radi R + r.
10) Els centres de les circumferències de radi r donat tangents interiors a una circumferència donada de centre O i radi R, es troben en una circumferència concèntrica interior a la donada de radi R - r.

Construeix mitjançant tangències les lletres de les teves inicials.

Webs relacionades