Per visites concertades al seu estudi, contacteu per e-mail. Si voleu calcular el preu d'una obra de l'autor, aquesta és la fórmula; dm x dm x 40 o 30 o 20 = preu sobre tela o fusta, sobre cartró i sobre paper.

Propera exposició: Centre sociocultural Joan Miró, Mostoles (Madrid)
Documental sobre els aristes visuals eivissencs allà per l'any 1973, realitzat per Pere Planells
Documental d'artistes de tercer de l'escola de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona del 1969

Opus 122. Sèrie de les geometries essencials. Pintura sobre planxa de fusta, 45 x 100 cm. Tècnica mixta i encolatge.
Obra composta per 2 peces enllaçades. Pere Planells 2016.


Opus 121. Sèrie de les geometries essencials; Diguem, periòdicament, que m'estimes. Pintura sobre planxa de fusta, 65 x 100 cm. Tècnica mixta i encolatge. Obra composada per 2 peces enllaçades.
Pere Planells 2016.

Opus 120. Sèrie de les geometries essencials; T'estimo. Pintura sobre planxa de fusta, 120 x 1200 cm. Tècnica mixta i encolatge amb banderoles. Obra composada per quatre peces. Pere Planells 2016.

.    
Em dedico als servis d'art, a desenvolupar projectes estètics enfocats a produir obra visual i obra tridimensional per l'espài urbà, altres vegades per l'edició, la docència, la promoció i la divulgació. No només produeixo o venc, faig també intercanvis, arribo a acords de col·laboració i participo en projectes que em semblen interessants.
Si per alguna raó vols connectar amb mi pots fer-ho a través del correu electrònic següent: pere.planells@gmail.com
  


Vaig néixer a la ciutat d'Eivissa, el 2 de febrer de 1950, i em vaig llicenciar en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Vaig ser ajudant de l'artista nord americà Gordon Maca-relli. Posteriorment, vaig Estudiar Cinema a l'Escola de Cinema Independent de Barcelona (Eixalà). A resultes d'aquests estudis vaig dirigir el documental de l'època del cinema underground català amb Francesc Juan Amen Romaní 1/1970 / Amen Romaní 2/1970. i, posteriorment vaig aplicar el cinema a les aules, de fet, el meu primer treball va ser com a professor de cinema a l'Institut Pau Vila de Sabadell. Vaig ser Codirector executiu del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa el 1976, amb Rafel Tur Costa i Leopoldo Irriguible. He estat Professor de dibuix i Catedràtic Numerari de Dibuix a diversos instituts i, sobretot, a l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona amb la tesi: Aportacions teòriques i pràctiques sobre la polivalència, el desenvolupament i la ubicació modular. A conseqüència de l'estudi de les formes modulars vaig fer incursions en el camp de l'escultura, com per exemple la rosa dels vents, realitzada a Palaflugell i situada a Tamariu. Fa més de vint anys que sóc professor, la secció de pintura de l'Aula Cultural de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. L'art és la meva passió.

I was born in the city of Eivissa, 2 February 1950, and I graduated in Fine Arts from the University of Barcelona. I was helping the North American artist Gordon Maca-relli. Later, I studied film at the School of Barcelona Independent Film (Eixalà). As a result of these studies I directed the documentary film of the time underground Catalan, with Francesc Juan  Amen Romani 1/1970 / Amen Romaní 2/1970. and then I apply the film in the classroom, in fact, my first job was as a film teacher at the Institute Pau Vila of Sabadel (Catalonia). I was Director of the Museum of Contemporary Art of Eivissa (Ibiza) in 1976, with Rafel Tur Costa and Leopoldo Irriguible. I have been a teacher of drawing and Permanent Professor of Drawing at various institutes and especially the Tres Turons Institute of Arenys de Mar. Doctor of Fine Arts from the University of Barcelona with the thesis: Theoretical and practical contributions on versatility, modular development and location. As a result of the study of modular forms I made inroads into the field of sculpture, how Come for example, pink winds, commissioned by the Marina Boix friend for input your campsite. Some time ago I, as a teacher, the painting section of the Aula Cultural of the City of Arenys de Munt. Art is my passion, a passion that I want to return soon to develop the proper intensity.

Nací en la ciudad de Ibiza, el 2 de febrero de 1950, y me licencié en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Fui ayudante del artista norteamericano Gordon Maca-relli. Posteriormente,estudué Cine en la Escuela de Cine Independiente de Barcelona (Eixalà). A resultas de estos estudios dirigí el documental de la época del cine underground catalán con Francesc Juan Amen Romani 1/1970 / Amen Romaní 2/1970. y, posteriormente apliqué el cine en las aulas, de hecho, mi primer trabajo fue como profesor de cine en el Instituto Pau Vila de Sabadell. Fui Director del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza en 1976, con Rafael Tur Costa y Leopoldo Irriguible. He estado Profesor de dibujo y Catedrático Numerario de Dibujo en diversos institutos y, sobre todo, en el Instituto Los Tres Turons de Arenys de Mar. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona con la tesis: Aportaciones teóricas y prácticas sobre la polivalencia, el desarrollo y la ubicación modular. A consecuencia del estudio de las formas modulares hice incursiones en el campo de la escultura, como por ejemplo la rosa de los vientos, realizada por encargo de la amiga Marina Boix para la entrada de su camping. Hace tiempo que tengo a mi cargo, como profesor, la sección de pintura del Aula Cultural del Ayuntamiento de Arenys de Munt. El arte es mi pasión, una pasión, que en breve quiero volver a desarrollar con la intensidad debida.

Ich war in der Stadt von Ibiza am 2. Februar 1950 geboren und absolvierte in Fine Arts an der Universität von Barcelona. Ich war Assistent des amerikanischen Künstlers Gordon Maca-relli. Anschließend estudué Film School Independent Film Barcelona (Eixalà). Als Ergebnis dieser Studien I leitete die Dokumentation über die Zeit des katalanischen Underground-Kino mit Francesc Juan Amen Romani 1/1970 / Amen Roma 2/1970. und dann angewendet, den Film in Klassenzimmern, in der Tat, mein erster Job war als Filmprofessor am Institut Pau Vila de Sabadell. Ich war Direktor des Museums für Zeitgenössische Kunst von Ibiza 1976 mit Rafael Tur Costa und Leopoldo Irriguible. Ich war Professor für Zeichnen und Zeichnen ordentlicher Professor an verschiedenen Instituten und vor allem an das Institut Turons Drei Arenys de Mar. Doctor of Fine Arts an der Universität von Barcelona mit der These: Beiträge zur Theoriebildung und Praxis Vielseitigkeit, modulare Entwicklung und Lage. Als Ergebnis der Untersuchung der Modulformen zu Einbrüchen bei den Bereichen Skulptur, wie Kompass Rose, von ihrer Freundin Marina Boix zur Eingabe Ihrem Campingplatz und in Betrieb genommen. Vor einiger Zeit bin ich für, als Lehrer, der Malerei Abschnitt der Kulturhalle der Stadt Arenys de Munt. Kunst ist meine Leidenschaft, eine Leidenschaft, die bald möchte ich die Intensität aufgrund zu sanieren.

Je suis né dans la ville d'Ibiza, le 2 Février 1950, et je ai été diplômé en beaux-arts de l'Université de Barcelone. Je aidais l'artiste nord-américain Gordon Maca soulagement. Plus tard, je ai étudié le cinéma à l'école de Barcelone du Film Indépendant (Eixalà). À la suite de ces études, je ai réalisé le film documentaire du temps sous terre catalane Francesc Juan Amen Romaní1/1970 / Amen Romaní 2/1970. puis je applique le film dans la salle de classe, en fait, mon premier emploi était comme un professeur de cinéma à l'Institut of Pau Vila Sabadell. Je étais directeur du Musée d'art contemporain d'Ibiza en 1976, avec Rafel Tur Costa et Leopoldo Irriguible. Je ai été professeur de dessin et professeur permanent du dessin de divers instituts et surtout l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Docteur des Beaux-Arts de l'Université de Barcelone avec la thèse: Contributions théoriques et pratiques sur la polyvalence, le développement modulaire et l'emplacement. À la suite de l'étude des formes modulaires je ai fait des percées dans le domaine de la sculpture, Rose des vents, commandée par l'ami Marine Boix pour l'entrée votre camping. Il ya quelque temps je ai, en tant que professeur, la section de peinture de la salle culturelle de la ville d'Arenys de Munt. L'art est ma passion, une passion que je veux y retourner bientôt à développer la bonne intensité.

pereplanells.com   ,   nomesart.com    i    paintingcopy.com        pertanyen a Pere Planells i Bonet, amb seu al carrer Ample, 3B, 1r, 08350, Arenys de Mar, Barcelona.