© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió geomètrica i gràfico-visual
Tema
Fitxa
37
LÍNIES NOTABLES DEL PLÀNOL
De tota la infinitat de línies que contenen els plànols, algunes d'elles tenen unes característiques especials que les fan de gran utilitat per a solucionar altres problemes i aquestes són: les línies horitzontals dels plànols, les línies frontals, les línies de màxima pendent i les línies de màxima inclinació. Per exemple per solucionar un tall i la veritable dimensió del tall podeu veure en color verd la utilització d'una línia horitzontal del plànol en el exercici 2) d'aquesta fitxa de talls. Els plànols es representen per les seves traces o línies d'intersecció amb els plànols de projecció en el sistema dièdric clàssic. En aquesta fitxa els representem per TvP i ThP que són les interseccions amb els plànols vertical i horitzontal consecutivament. Identifiquem també el plànol vertical com a PV i l'horitzontal com a PH. Els plànols que son perpendiculars a un dels plànols del diedre o a la línia de terra només tenen un traça. Quan les traces són obliqües als plànols de projecció les traces es troben en un punt de la línia de terra. Dues línies que es tallen, dues paral.leles i tres punts en el espai determinen un plànol en el dièdric clàssic i en el directe. totes aquestes afirmacions estan referides en relació al primer quadrant prioritariament que és el quadrant utilitzat en el sistema europeu.
Línia horitzontal del plànol. Aquí teniu una representació espacial d'una línia horitzontal AB del plànol P amb les dues projeccions ja definides.

Línia horitzontal del plànol. Una línia horitzontal d'un plànol és aquella que té la seva projecció vertical a' - b' paral.lela a la línia de terra i la projecció horitzontal
a' - b'
, paral.lela a la traça horitzontal ThP del plànol que la conté.

Línia horitzontal del plànol en el sistema dièdric directe. Recordem que en el sistema dièdric desapareixen les referencies de cota i allunyament respecte dels diedres i per tant pert sentit la línia de terra com a valor absolut de referència. En dièdric directe els punts es corresponen ortogonalment. El plànol infinits queden definits o per tres punts o per dues línies que es tallen. Si tracem en el alçat una línia perpendicular a les correspondències entre punts homòlegs, en el nostre cas la c' - 1' , aquesta serà una horitzontal de la superfície ( a'b'c'-abc ) i del plànol infinit que la conté. La línia c - 1 serà paral.lela a la traça horitzontal del plànol infinit que la conté. La línia horitzontal del plànol també aqui la tenim definida en el perfil com a c'' - 1''.

Línia frontal d'un plànol. Aquí teniu una representació espaial d'una línia frontal del plànol P amb les dues projeccions ja definides.
Línia frontal del plànol. Una línia frontal d'un plànol és aquella que té la seva projecció vertical a' - b' paral.lela a la traça vertical del plànol que la conté TvP i la projecció horitzontal a - b, paral.lela a la línia de terra.
Línia frontal del plànol en el sistema dièdric directe. Sabem per definició que la línia frontal d'un plànol és aquella que té la seva projecció vertical paral.lela a la traça vertical del plànol que la conté i la projecció horitzontal paral.lela a la línia de terra o el que és el mateix i el que aquí ens interessa, perpendicular a la correspondència entre dos punts homòlegs.
Línia de màxima inclinació. Aquí teniu una representació espacial d'una línia de màxima inclinació del plànol P amb les dues projeccions ja definides.
Línia de màxima inclinació. Hem de definir la línia de màxima inclinació d'un plànol a la que té la seva projecció vertical a' - b', perpendicular a la traça vertical TvP del plànol que la conté. Aquesta és la constant que defineix aquest tipus de línia notable d'un plànol.
Línia de màxima inclinació en el sistema dièdric directe. Sabem que el que defineix aquesta línia és que té la seva projecció vertical perpendicular a la traça vertical del plànol que la conté. És així que hem traçat a la planta una línia perpendicular a la correspondència entre dos punts homòlegs a - a', per exemple 1 - 2. A continuació trobem a l'alçat els dos punts homòlegs 1' - 2', als quals traçarem una perpendicular 3' - 4' que serà l'alçat de la línia de màxima inclinació. Finalment trobarem els punts homòlegs a la planta 3 - 4 i ja tindrem completat el dièdric d'aquest línia de màxima inclinació.
Línia de màxim pendent. Aquí teniu una representació espacial d'una línia de màxim pendent del plànol P amb les dues projeccions ja definides.
Línia de màxim pendent. Hauríem d'identificar una línia de màxim pendent en un terrat, per exemple a la línia que descriuria la direcció de l'aigua lliscant sobre d'ell. Hem de definir la línia de màxim pendent d'un plànol a la que té la seva projecció horitzontal a - b, perpendicular a la traça ThP del plànol que la conté. Aquesta és la constant que defineix aquest tipus de línia notable d'un plànol.
Línia de màxim pendent en els sistema dièdric directe. Com que la definició de línia de màxim pendent d'un plànol es la que té la seva projecció horitzontal perpendicular a la traça horitzontal del plànol que la conté i sabem que una línia de màxim pendent és perpendicular a les línies horitzontals del mateix plànol, podem començar per traçar una línia horitzontal del plànol, primer 1' - 2' i a continuació els homòlegs 1 - 2. Tracem una perpendicular 3 - 4 a 1 - 2 i a continuació trobem els punts homòlegs 3' - 4' a l'alçat. Així haurem completat la representació d'una línia de màxim pendent en els sistema dièdric directe.
Webs relacionades