A R T    C O N C R E T

Fragment del Bodegó del catàleg Portoalegre del grup nomesart