© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió geomètrica i gràfico-visual
Tema
Fitxa
SISTEMES DE REPRESENTACIÓ
(Projeccions en que es basen els sistemes de representació)
35

La geometria descriptiva té com a objectiu els acostar-nos les eines teòriques i gràfiques, de representació i manipulació de formes espacials en un suport pla i, te per objecte i complementa la geometria de l'espai. Per mitja de la geometria descriptiva establim la forma en que es relacionen les formes del espai anomenades de tercera categoria amb les formes planes que anomenem de segona categoria, relacionem les formes 2D amb les 3D. La manera a través de la qual obtenim una forma 2D partint d'una forma 3D, l'anomenem projecció, la qual es concreta en un dibuix tècnic i geomètric. Una projecció seria una mena de petjada que ens donaria des del plànol la informació suficient per reconstruir una forma espacial. Avui dia, de fet, les projeccions virtuals informàtiques han restat protagonisme a les projeccions sobre paper per la immediatesa de punts de vista perspectius que permeten les formes espacials virtuals. La geometria descriptiva també és el conjunt d'eines geomètriques que ens permeten per mitja d'operacions fer reversible el pas de les dues a les tres dimensions.
La geometria descriptiva és la que té por objecte resoldre els problemes de la geometria de l'espai por mitjà d'operacions realitzades en un plànol i representar en el mateix les figures sòlides. La geometria projectiva és la que té per objecte les projeccions de les figures sobre un plànol. La geometria plana és la part de la geometria que considera las figures els punts de les quals estan tots en un mateix plànol. La geometria de l'espai és la que considera les figures els punts de les quals no es troben en un mateix plànol.

Esquema dels principals sistemes de representació

Sistemes CilíndricsSistemes
cilíndrics ortogonals
Sistema de plànols acotats
Planimetria, talls
2D
Projecció cilíndrica ortogonal
Sistema dièdric ortogonal
Planimetria, vistes
2D
Projecció cilíndrica ortogonal
Sistema axonomètric isomètric
Perspectiva
3Dv
Projecció cilíndrica ortogonal
Sistema axonomètric dimètric
Perspectiva
3Dv
Projecció cilíndrica ortogonal
Sistema axonomètric trimètric
Perspectiva
3Dv
Projecció cilíndrica ortogonal
Sistemes
cilíndrics oblics
Perspectiva cavallera
Perspectiva
3Dv
Projecció cilíndrica obliqua
Perspectiva militar
Perspectiva
3Dv
Projecció cilíndrica obliqua


Sistemes Cònics

Sistema cònic frontal
Perspectiva cònica frontal
Perspectiva
3Dv
Projecció cònica
Sistema cònic oblic
Perspectiva cònica obliqua
Perspectiva
3Dv
Projecció cònica
Sistema cònic esfèric
Perspectiva cònica esfèrica
Perspectiva
3Dv
Projecció cònica e.

CONCEPTE DE PROJECCIÓ I TIPUS DE PROJECCIONS
El concepte de projecció pressuposa un cos geomètric en el espai fins a la seva expressió mínima que en seria un punt, un centre de projecció des del qual el cos o punt són projectats, uns rajos o raig projectant/s i un plànol de projecció que també anomenem plànol del quadre, el qual equivaldria a la làmina sobre la que treballem on quedaria definida la petjada a la qual hem anomenat projecció.


Podem definir tres tipus de projeccions, dues de cilíndriques o paral·leles i una cònica: la projecció cilíndrica ortogonal, la projecció cilíndrica obliqua i la projecció cònica o també anomenada central. Tot seguit podeu veure un esquema amb els conjunt de sistemas de representació que normalment fem servir.
Webs relacionades