© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió geomètrica i gràfico-visual
Tema
Fitxa
TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES 2
25
Qualsevol trasformació geomètrica pressuposa correspondència entre elements d'un conjunt gràfic, ja siguin punts, rectes, plànols o figures. Anomenem elements dobles o també invariants a aquells elements geomètrics als quals en aplicar-los una trasformació esdevenen ells mateixos i mantenen el mateix lloc geomètric.

Quan parlem de transformacions projectives estem parlant de projeccions a les quals hem incorporat el concepte d'infinit i, per tant podem parlar d'elements impropis. Anomanem punt impropi al punt de l'infinit de la direcció d'una recta la qual cosa en permet afirmar que totes les rectes paral.leles tenen aquest mateix punt impropi. Anomenem recta impròpia o recta de l'infinit de l'orientació d'un plànol, així també, tots els plànols parel.lels tenen tenen en comú la mateixa recta impròpia. Anomenem pla impropi o de l'infinit al conjunt de punts i rectes impropis.

1) Conceptes de projectivitat i homografia .- La projectivitat es el fet que permet que una figura sigui derivable en una altra per projecció. Parlem i definim la projecció en base a un conjunt d'elements que la defienixen. En una projecció tenim un centre de projecció propi o impropi , un cos projectant, un raig projectant o recta de projecció i un plànol de projecció. Per altra banda anomenem homografia a la correspondencia projectiva entre elements geomètrics, un punt amb un altre punt, una recta en una altra recta i, en definitiva, una figura geomètrica a una altra figura geomètrica.
2) Transformacions anamòrfiques.- La homologia, la afinitat i la homotècia són transformacions geomètriques homogràfiques generades a traves de projeccions i/o seccions. La homologia es caracteritza per tenir una recta doble, en la qual, hi ha un conjunt d'elements geomètrics que coincideixen amb ells mateixos. L'homologia pot ésser definida en el pla o en espai. Quan dues figures són homològiques compleixen les següents condicions:
1.- Dos punts homòlegs M i M' en una projecció, sempre estan alineats amb un tercer punt fix que reb el nom de centre d'homologia. Dues rectes homòlogues, es tallen sempre en una recta que anomenem eix d'homologia. Per altra bande, per resoldre un problema d'homologia ens cal el centre d'homologia, l'eix d'homologia i un parell de punts homòlegs M i M'.
3) Obtenció d'un triangle homòleg i definició del coeficient d'homologia.- Tenim
4) Les rectes límit com elements de les homologies.- Les rectes límit són el lloc geomètric dels punts homòlegs dels de l'infinit del plànol determinat per l'altra figura
5) Definició i enumeració de les propietats de les rectes límit.- La distància d'una recta límit al centre d'homologia, és la mateixa que hi ha de l'eix d'homologia a la recta límit. Les rectes límit poden estar entre el centra d'homologia i l'eix d'homologia o fora d'ells.Totes les rectes que es tallen en un punt qualsevol de la recta límit tenen les seve homòlogues paral.leles a una direcció determinada. Quan dues rectes determinades m i n tallen en dos punts A i B la seva recta límit, les seves homòlogues formen el mateix angle que el que formen A i B amb el centre O.
6) Formes de definir una homologia i obtenció d'una figura homòloga .- Tenim
7) Obtenció d'un figura homòloga conegudes quan conexem l'eix, el centre i una recta límit.- Tenim
8) Teorema de les tres homologies.- Tenim
9) Transformació homològica d'un quadrilàter en un quadrat.- Tenim
10) Transformacions homològiques de la circumferència. Circumferència en elipse.- Tenim
11) Transformacions homològiques de la circumferència. Circumferència en paràbola.- Tenim
12) Transformacions homològiques de la circumferència. Circumferència en hipèrbola.- Tenim
13) Afinitat, definició i determinació d'aquesta.- Tenim
14) Trasformació d'un paral.lelógram en un quadrat.- Tenim
15) Transformació d'una circumferència en el.lipse pel mètode afí.- Tenim
16) Conversió de circumferència en el.lipse que tenen el diàmetre comú.- Tenim
17) Altres cassos d'homologia. L'homotècia.- Tenim
18) Trasformacions de circumferències per mètodes homotètics.- Tenim
Webs relacionades