© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió geomètrica i gràfico-visual
Tema
Fitxa
30


L'escala o les escales en geometria i dibuix tècnic poden ser considerades transformacions isomòrfiques, les quals es caracteritzen per per mantenir la forma de la figura d'origen, els angles iguals i les magnituds proporcionals. En les escales s'estableix una relació de semblança dues entitats, un projecte i una realitat o dos projectes, etc.

La gran dificultat que representa visualitzar i definir imatges de projectes que en la realitat tenen unes grans dimensions dones a les escales el seu gran valor com a llenguatge en la projectació d'objectes menuts (escales d'ampliació) o mol grans (escales de reducció). El dibuix d'una casa no el podem fer a escala natural necessitaríem paper gegantins i gens operatius d'aquí la utilitat de les escales de reducció, per altra banda un peça de rellotgeria es massa menuda per ser ben definida amb els estris de dibuix i d'aquí ve la utilitat de les escales d'ampliació. En les anomenades escales naturals el que fem es representar els projectes sobre el paper de la mateixa mesura que tindran una vegada produïts. En una escala establim una relació entre el dibuix del projecte i la realitat. Aquesta relació pot ser expressada en forma d'escala
E = 1 : 2, la més corrent i estandarditzada, en forma quocient E = 1 / 2 i decimal E = 0,50. L'escala es igual a la mida del dibuix, partida pes la mida de la realitat, per exemple en una es cala E = 1 : 100. L'1 aquí representa les mesures del dibuix i el 100 representa les mesures de la realitat, 1 cm del paper equivaldria a 100 centímetres de la realitat o, el que és el mateix, un metro. Hi ha tot un seguit d'escales estandarditzades o normalitzades per a diferents branques de la producció:


ESCALES
D'AMPLIACIÓ

ESCALES DE REDUCCIÓ
Productes o instal.lacions
Obra civil
Topografia
Urbanisme
2 : 1
5 : 1
10 : 1

2 : 2'5

1 : 5
1 : 10
1 : 20
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 5
1 : 10
1 : 20
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 500
1 : 1000
1 : 100
1 : 200
1 : 500
1 : 1000
1 : 2000
1 : 5000
1 : 10000
1 : 25000
1 : 50000
1 : 500
1 : 2000
1 : 5000

1 : 10000
1 : 25000
1 : 50000

Cal dir que totes aquestes escales estandaritzades són recomanades tot i que en alguns estats les normes són d'obligat compliment.

2) Tipus d'escales ( transformació isomòrfica ).-
3) Conversió i salt entre escales ( transformació isomòrfica ).- Les escales poden ser presentades en forma de quocient, per exemple, E = 8 / 5 o fer-ho per mitjà de fraccions decimals, per exemple, E = 1,6. Les presentacions de les escales en un dibuix poden intercanviar les seves diverses formes de presentació, només cal en aquests casos dividir el numerador pel denominador o divisor de la fracció donada, per exemple E = 3 / 8, E = 0,375. Si el que volem és passar d'una escala expressada en decimals a una escala expressada com a fracció ordinària, per exemple, E = 0,3 serà el mateix que E = 3 / 10. De vegades es dóna el cas que hom vol passar un dibuix fet a una escala a una altra que creiem més convenient, per exemple, volem passar un dibuix fet a escala E = 4 / 5 a una escala E = 8 / 5. el primer que hem de fer és observar que l'escala E = 4 / 5 ens indica que les magnituds reals són 5 / 4 més grans que el nostre dibuix el qual hem representat amb una escala de reducció, el problema doncs, és que hem de trobar les magnituds vertaderes de la figura que representa el nostre dibuix i després aplicar a aquestes magnituds la nova escala desitjada, E = 8 / 5.
4) Escales gràfiques o volants ( transformació isomòrfica ).- Les escales poden ser expresades de forma gràfica, proporcionalment sobre un segment graduat, els escalímetres són això, escales gràfiques estandarditzades. Aquestes escales gràfiques en permeten traslladar directament magnituds necessàries per representar un dibuix a una determinada escala. Aquest mètode es basa en trobar la nova unitat de l'escala respecte de la realitat que hom vol representar. Per exemple, volem representar un objecte a escala E = 1,5 / 1, o el que és el mateix hem de convertir un centímetre de la realitat el dels nostres regles normalitzades, a un nou centímetre que tindrà un valor mètric de 1,5 cm. Ho podeu veure a la figura superior i, a més a l'esquerra hem fet una contraescala que no és altra cosa que la subdivisió en deu parts del nou centímetre d'escala E = 1,5 / 1. Aquesta contraescala ens serveix per mesurar dècimes de centímetre o el que és el mateix mil.límetres a escala E = 1,5 / 1.
5) Construcció d'escales gràfiques de reducció ( transformació isomòrfica ).- Ens proposem dibuixar una escala gràfica E = 1 / 7, la qual pot ésser expressada en forma decimal com E = 0,142. Això vol dir que per cada unitat de la realitat farem servir 0,142 unitats al dibuix. Si per contruir l'escala, triem el cm com unitat de mesura resultara, que 100 centímetres reals tindran una representació en el dibuix de 14,2 cm, al qual cosa vol dir també que un metre de la realitat equival a 13,2 cm al dibuix. Col.locarem sobre l'extrem d'una cartolina la mesura 14,2 cm i la dividirem en 10 parts. Amb aquesta operació obtindrem els centímetres de l'escala. La contraescala, a l'esquerra del zero serà la subdivisió en deu de un dels centímetres de l'escala amb la qual cos aconseguirem els mil.límetres de l'escala E = 1 / 7. En groc i no us confoneu hi ha indicat que el mil.límetre de l'escala equival a 1 cm de la realitat, i que un centímetre de l'escala equival a a 1,42 cm.
7) Construcció d'escales gràfiques d'ampliació ( transformació isomòrfica ).- Fem servir com a model una escala E = 7 : 5. Com ja hem fet amb altres cassos dividim el numerador pel divisor, en aques cas el quocient seria 1,4. Si prenem el centímetre com a referència i unitat d'escala, tindriem que aquest centímetre de 1,4 cm equivaldria a 1 cm real. Com podeu veure a l'esquerra de l'escala, com sempre hem situat la contrescala per poer mesurar mil.límetres o el que és el mateix, fraccions de centímetre.
8) Construcció d'escales gràfiques transversals (( transformació isomòrfica ).- Tenim com a exemple una escala E = 1 : 25 = 0,04. Aquest tipus d'escala ens permet mesurar amb la precisió de tres unitats, en aquest cas, metres, decímetres i centímetres. Sobre el segment m comencem per situar les mesures equivalents als metres, en aquest cas valors de 4 cm. La primera mesura funcionarà com una contraescala, traçada com veieu a la imatge superior, a aquesta contraescala l'hem dividit longitudinalment en 10 parts i d'alçades també 10. Visualment comprendreu els tres exemples de mesures, si observem el cas 3,28 m, veureu que heu mesurat 3 m sobre l'escala, per una banda, 20 cm o 2 decímetres que és el mateix i, per acabar en alçada tenim els 8 centímetres.
9) Construcció del triangle d'escales gràfiques universals ( transformació isomòrfica ).- Per traçar aquest tipus d'escala cal partir d'un triangle rectangle isosceles format per 10 unitats a la base ( centímetres ) i 10 unitats d'alçada. Tot sequit des del pont superior de l'alçada tracem línies rectes que pessin per les subdivisions de la base. Després com podeu veure en el dibix superior només caldrà relacionar les noves mesures que tracemparal.lelament a la base amb l'escala 1 : 1 que coincideix amb la base del tringe rectange isisceles que ens havia servit de base.
10) La tria d'una escala ( transformació isomòrfica ).- Per determinar la millor escala en la qual fer un dibuix es molt important relacionar les mesures màximes del objecte que cal representar i les mesures màximes disponibles en el paper. Posem un exemple pràctic sobre objecte de 400 d'alçadas 100 d'ample i 150 de profunditat que volem representar en un full de paper A4. La mesura màxima disponible d'alçada d'un full A4 és trets els marges i el caixetí i, deixant també un marge prudencial, de 297 - 10 (marges A4) = 287 - 40 (caixetí de text escolar) = 247. Si volem fer una representació dièdrica amb planta, alçat i perfil acotats tindrem que aquests 247 es reduirà a 247 / 2 = 123,5 - 40 (espais de cota i marges entren vistes)
Webs relacionades