© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix, expressió geomètrica i gràfico-visual en forma de fitxes d'autoaprenentatge
Tema
Fitxa
OPERACIONS AMB SEGMENTS
2
1) Suma de segments.- Donats tres segments AB, BC, CD procedim a col·locar-los alineats, consecutivament un darrera l'altre, com ho podeu veure a la figura; el total serà serà la suma de tots ells, AD en aquest cas.
2) Resta de segments.-Per restar dos segments donats cal superposar-los. En primer lloc col·loquem el segment més llarg, AB en aquest cas, a continuació superposem a AB el segment més petit, en aquest cas CD, a partir d'A. La part del segment AB que no queda superposada DB és la resta dels dos segment s que cercàvem.
3) Multiplicació d'un segment un nombre determinat de vegades.- En el cas que ens ocupa ho hem fet per cinc (7). Es tracta d'anar posant alineats consecutivament el mateix segment, tantes vegades com calgui, en aquest cas, repetim, ho hem fet per set (7). E resultat és el nou segment 7AB.
4) Aplicació del Teorema de Thales a la resolució de la divisió d'un segment AB en parts iguals, en aquest cas en 7 parts.- Ens donen un segment determinat AB en un dels extrems (A) del qual traçarem una recta concurrent, sobre la què marcarem set ( 7 ) parts iguals (la mesura d'aquestes parts és arbitrària), amb regla o compàs. Des de la última mesura assenyalada, en aquest cas la setena, traçarem una línia al punt B, aquesta és la línia que hem senyalat amb dues petites rectes a sobre, a la qual traçarem paral·leles que passin per cada una de les cinc mesures de la recta concurrent, aquestes en intersecar el segment AB ens donaran les set ( 7 ) parts iguals en que ens quedarà dividit el segment.

Divideix un segment de 200 mil.límtres en 9 parts iguals, el resultat multiplica'l per 4 i per últim resta-li un segment de 20 mil.límetres.

Webs relacionades