© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió gràfico-visual
Tema
Fitxa
F I G U R E S    D E    R E V O L U C I Ó
34


El conus, el cilindre i l'esfera pertanyen al tipus de figura geomètrica que anomenem genèericament figures de revolució. Altres figures geomètriques més complexes pertanyen també a l'univers de les figures de revolució. En les primeres hem de definir allò que anomenem generatrius. Gràficament les corbes tècniques i matemàtiques en estar regides per equacions han de ser traçades punt per punt amb l'ajuda de corbes flexibles, plantilles de corbes o, en últim cas a ma. Amb l'ajut de programes informàtics són més fàcils de traçar, tot es converteix en un procés més o menys automàtic. La rotació d'una forma al voltant de l'eix de revolució generarà una figura de revolució. En Autocat per generar corbes de revolució hem de definir una superfície de revolució i a continuació l'eix de revolució per a finalment donar l'angle de revolució que desitgem. L'ordre abreviada d'Autocad és SUPREV.

1) Generació del conus recte .- El conus recte, que és el cas que teniu a la part superior d'aquest text, seria generat per un triangle rectangle on la hipotenusa i la base serien les generatrius i l'alçada seria l'eix de simetria.
2) Generatrius del cil.lindre i cil.lindre. Un cilindre recte és el resultat de la rotació d'un rectangle a partir d'un dels seus costats que funcionaria com a eix de simatria.
3) Generatrius de l'esfera i esfera.- La generació d'una esfera parteix d'una generatriu, que és una semicircumferència o un semicercle, a partir d'un eix de simetria que és el diàmetre de la mateixa semicircumferència o semicercle.
4) Conoides.- La construcció de la conoide es basa en el traçat d'origen d'una circumferència i un segment. Només es tracta de traçar a continuació unes generatrius des dels punts de les parts iguals de la circumferència als punts projectats perpendicularment sobre el diàmetre i traslladats i traslladats al segment també perpendicularment que no siguin els seus homòlegs.

5) Paraboloides.- Per construir un paraboloide tracem dos segments iguals en el espai que es creuïn. Si els dividim amb la mateixa quantitat de parts iguals i unim amb els seus inversos tindrem com a resultat la generació d'una paraboloide.

6) Hiperboloide de revolució.- Per realitzar una hiperboloide de revolució hem traçat en perpectiva dues circumferències superposades, les quals han estat dividides en la mateixa quantitat de parts, a continuació tracem un conjunt de rectes generatrius que van d'un punt qualsevol de la base a un punt de la circumferència superior que no és el seu homòleg. Com més allunyat del seu homòleg més forçarem la hiperboloide.

7) El.lipsoide de revolució.- Una el.lipsoide revolució es pot generar a partir d'una generatriu que seria rs més que una el.lipse i on l'eix de revolució seria el diametre major d'aquesta.
Traça pel teu compte tots els exercicis anteriors.
Webs relacionades