© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió gràfico-visual
Tema
Fitxa
PROBLEMES ELEMENTALS RELACIONATS AMB ANGLES
5


1) Traçat de la bisectriu.- Des del vèrtex traçem amb una mesura arbitraria, triada a voluntat, un arc que ens donarà sobre els costats de l'angle dos punts equidistants del vertex 1 i 2 , des dels quals i amb la mateixa mesura o mesures iguals traçarem dos nous arcs, els quals en intececar-se ens donaran el punt 3 que unit al vèertex V ens permetra traçar la bisectriu.

2) Traçat d'una bisectriu, segon mètode.- Des del vèrtex de l'angle que ens han donat traçem dos arcs amb radis diferents, els quals ens donaran quatre punts sobre els costats de l'angle 1,2 i 3, 4. Si unim els quatre punts alterns i inversos com ho veieu a la figura trobareu el punt 5 que unit al vèrtex de l'angle ens donarà la bisectriu d'aquest. La bisectriu és el lloc geomètric del plànol que divideix un angle en dues parts iguals.

3) Bisectriu de dues rectes concurrents (primer mètode).- Es traça una línia arbitraria que talli les dues rectes concurrents, aquesta línia ens determina quatre angles interiors a les rectes concurrents. Si tracem les bisectrius d'aquest quatre angles veurem que en creuar-se, dos a dos, ens permetran trobar els punts per on passa la bisectriu de les dues concurrents.

4) Bisectriu de dues rectes concurrents (segon mètode).- Es tracen dues rectes paral·leles que tallin les dues rectes concurrents en aquest cas en els punts A, B,C, D, tracem dues bisectrius dels angles de vèrtex A i B . Traçarem les bisectrius m i n. Posteriorment tracem per C i per D les rectes m' i n' paral·leles a m i n les seves bisectrius homòlogues anteriorment traçades. Pels punts de creuament de m, n i m', n' , passarà la bisectriu de les rectes concurrents representades en color groc a la figura.
5) Trobar una recta concurrent a dues rectes n i r donades que passi per un punt M.- Procedirem a traçar gràficament dues paral·leles arbitràries D'-C' i D-C que tallin n i r . Unim D i C amb M. Tot seguit tracem des de D' i C' paral.leles a DM i CM, les quals en creuar-se ens donaran el punt M'. Per M - M' passarà la concurrent a n i r.
6) Transport d'un angle. Es traça sobre l'angle que ens donen de vèrtex V un arc a partir d'1 fins a 2. Aquest mateix angle amb amb el mateix valor de radi el traçarem a partir de V' per trobar 1'. Tot seguit mesurarem amb el compàs el radi de l'arc d'amplada 1-2 sobre l'angle donat i el traslladarem sobre l'homòleg de la semirecta V'-1', per creuament trobarem el punt 2' que unit al vèrtex ens permetrà reproduir el mateix angle sense fer us del semicercle graduat.
7) Trisecció d'un angle recte. Tracem per començar un arc que talli els dos costats de l'angle recte en els punts 1 i 2. Amb la mateixa mesura i des dels dos punts 1 i 2 traçarem dos nous arcs que ens donaran els punts d' intersecció 3, 4 , els quals ens permetran traçar els dos segments trisecants.
8) Trisecció d'un angle qualsevol pel mètode d'Steinhaus. Cal esmentar que aquest és un mètode gràfic i aproximat ja que és impossible matemàticament trisecar un anglee que no sigui recte o múltiple de 90º. Tracem un arc arbitrari des del vèrtex del angle que ens donen per trobar 1 i 2 . Dividint aquest segment emprant el teorema de Thales trobarem els dos punts 3 i 4 per on passaran les rectes trisecants.
9) Bisectriu d'un angle mitilini.- La bisectriu d'un angle mixtilini, format per una corba i una recta es traça una vegada trobades les equivalències entre la mateixa quantitat de parts d'una i altra tot partint dels elements 1 d'una i altra part.
10) Bisectriu d'un angle curvilini.- La bisectriu d'un angle curvilini, format per dues corbes, es traça una vegada trobades les equivalències de radi entre la mateixa quantitat de parts d'una i altra, tot partint dels elements 1 d'una i altra part.
11) Traçat d'un arc de circumferència que passi per tres punts donats.- En primer lloc unim per mitjà de segments els tres punts donats A, B, i C, tot seguit trecem les mediatrius m i n d'ambdós segments AB i BC. El encreuament de les dues mediatrius ens donarà el punt O des del qual amb radi OA o OB o OC podrem traçar l'arc de circumferència esmentat.

Construeix triangles de 150º, 165º i 105º. Sense transportador, suma un angle de 120º i un de 30º i resta un de 75º del resultatnt.

Webs relacionades