© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió gràfico-visual
Tema
Fitxa
CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS INSCRITS EN CIRCUMFERÈNCIES
11


1) Triangle inscrit en una circumferència.- Donada una circumferència de centre O hem de començar per traçar els diàmetres vertical i horitzontal. Des del punt P traçarem un arc amb radi PO que ens permetrà trobar els punts A i B, els quals determinen un segment que a la vegada és el costat del triangle ( C 3 ). Ja només cal traçar el triangle equilàter ABC que és el polígon regular de tres costats que cercàvem.
2) Quadrat inscrit en una circumferència.- Sobre la circumferència donada de centre O tracem els diàmetres vertical i horitzontal en relació normal de perpendicularitat que ens donaran els punts A, D, B i C els quals seran els punts que determinaran el quadrat de costat C4.

3) Pentàgon inscrit.- Donada la circumferència de centre O, tracem immediatament els diàmetres vertical i horitzontal. Des del punt 1, amb radi 1-O tracem un arc que ens donarà els punts 2 i 3, els quals unit per una recta, ens donara sobre el diàmetre horitzontal el punt 4. Tot seguit, des del punt 4 tracem un arc amb radi 4A que intersecarà el diàmetre horitzontal en el punt 5. A continuació des de A amb radi A5 tracem un nou arc què, en interseca la circumferència en el punt D. AD és el costat del pentàgon C5. A continuació anem assenyalant per mitjà d'arcs de circumferència consecutius i de la manera que podeu veure a la figura amb valor de radi C5 els punts C, D , E.

4) Hexàgon inscrit en una circumferència donada.- Donada la circumferència de centre O, tot seguit procedim a traçar el diàmetre horitzontal AD, punts des dels quals tracem arcs amb el valor de radi de la mateixa circumferència, els quals intersecaran aquesta en els punts B, F i C, E. Hem definit C 6 en color verd, ja només caldrà ajuntar els punts amb recte consecutives per construir l'hexàgon que cercàvem.

5) Heptàgon inscrit.- Donada la circumferència de centre O, procedim a traçar el radi horitzontal dret d'aquesta O-1, des de 1 tracem un arc amb valor de radi 1-O que ens permetrà trobar els punts 2 i 3. Unim 2 i 3 per mitjà d'una recta que en intersecar el radi O-1 ens donarà el punt 4. E-4 és el costat de l'heptàgon. Podem procedir des del punt A, consecutivament com es veu a la figura superior a traçar cada un dels arcs que ens permetran trobar els punts B, C, D, per una banda i, G, F, E per l'altra. Així haurem completat l'heptàgon que cercàvem.

6) Octògon inscrit.- L'octògon es traça a partir del quadrat realitzat com hem vist a la figura 2 d'aquesta mateixa pàgina, definit pels punts ACEG. A continuació només cal traçar les mediatrius dels costats del quadrat base, les quals en intersecar la circumferència ens donarà els punts BDF i H.

8) Enneàgon inscrit en una circumferència donada.- Comencem per traçar des del punt inferior del diàmetre vertical de la circumferència ( 1 ) un arc amb valor de radi el mateix radi de la circumferència que ens donarà en intersecar la circumferència el punt 3. Tot seguit, des del punt 2 que es l'extrem superior del diàmetre vertical de la circumferència tracem un arc amb radi 2-3 per intersecar la perllongació del diàmetre horitzontal en el punt 4. Ara, des del punt 4 tracem un arc amb valor de radi 4C que en intersecar el diàmetre horitzontal en 5 ens permetrà trobar costat de l'enneàgon C9. A continuació, amb el valor C9 de radi anirem traçant arcs consecutius per trobar tots els punts de enneàgon.

9) Decàgon inscrit: Per traçar el decàgon partirem d'un pentàgon base ACEGI com havíem traçat a la figura 3 i, també, només caldrà traçar les mediatrius dels costats del pentàgon base, les interseccions de les quals sobre la circumferència ens donarà els cinc punts que ens falten BDFHJ per traçar el decàgon.

9) Dodecàgon inscrit: En aquest cas partim d'un hexàgon base com havíem traçat a la figura 4, només ens caldrà traçar les mediatrius dels costats de l'hexàgon, les quals en intersecar la circumferència ens donarà els punts que ens faltaven per completar el dodecàgon.


Webs relacionades