© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
Curs de dibuix i expressió gràfico-visual
Tema
Fitxa
CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS DONAT EL COSTAT
12
Definicions dels polígons i tipus.- Els polígons són espais limitats per línies trencades, plans i tancats. Tots i cada un dels segments de la línia trencada rep en nom de costat del polígon i el conjunt d'quests costats, perímetre del polígon. Quan els costats d'un polígon son igual aquest polígon rep el nom de polígon equilàter. En el cas que tots els angles interiors del polígon siguin iguals hem de parlar i definir el polígon com a polígon equiangle. És quan costats i angles interiors d'un polígon són iguals quan parlem de polígons regulars, pel contrari els que no compleixen aquestes premisses són polígons irregulars. El nostre objecte d'estudi es centra prioritàriament en l'estudi dels polígons regulars.
Propietats dels polígons.- La suma dels angles externs d'un polígon és igual a 360º ( a_e = 360º ). La suma dels angles interns d'un polígon és igual a 180º pel nombre de costats menys 2 ( a_i = 180º (n-2) ). El nombre de diagonals d'un polígon és igual al nombre de costats pel nombre de costats menys 3 i partit per 2, ( n_d = n (n-3)/2 )
Classificació dels polígons regulars segons el nombre de costats .- Triangle equilàter (3 costats iguals), quadrat (4 costats iguals), pentàgon (5 costats iguals), Hexàgon (6 costats iguals), heptàgon (7 costats iguals), octògon (8 costats iguals), enneàgon (9 costats iguals), decàgon (10 costats iguals), hendecàgon (11costats iguals), dodecàgon (12 costats iguals), pentadecàgon (15 costats iguals), tots els demés polígons regulars els anomenem com a polígon regular de 23 costats, etc.

Línies notables d'un polígon regular de costats parells
Apotema ( a ), radi ( r ), diagonal ( d ), diagonal principal ( dp ),alçada ( h ) perímetre ( ABCDEF )

L'apotema d'un polígon és la recta que uneix el centre d'aquest (centre també de la circumferència circumscrita i també inscrita) amb el punt mig d'un dels costat i te el valor del radi de la circumferència inscrita. El radi d'un polígon regular és la recta que uneix el centre del polígon (centre també de la circumferència circumscrita i també inscrita) i un vèrtex del polígon, aquest radi és també el radi de la circumferència circumscrita. Les diagonals d'un polígon són de dos tipus una, la principal, la qual en els polígons de nombre parell de costats, és la recta que uneix dos vèrtex oposats, mentre que les altres diagonals son aquelles rectes que uneixen dos vèrtex no consecutius. L'alçada en el cas dels polígons de costats parells coincideix amb el valor de la línia que va de punt mig del costat superior al punt mig del costat inferior. El perímetre d'un polígon regular, és la suma de tots els costats del polígon.
Línies notables d'un polígon regular de costats senars
Apotema ( a ), radi ( r ), diagonal ( d ), alçada ( h ) perímetre ( ABCDEFG )
L'apotema d'un polígon és la recta que uneix el centre d'aquest (centre també de la circumferència circumscrita i també inscrita) amb el punt mig d'un dels costat i te el valor del radi de la circumferència inscrita. El radi d'un polígon regular és la recta que uneix el centre del polígon (centre també de la circumferència circumscrita i també inscrita) i un vèrtex del polígon, aquest radi és també el radi de la circumferència circumscrita.Les diagonals d'un polígon són de dos tipus una, la principal, la qual en els polígons de nombre parell de costats, és la recta que uneix dos vèrtex oposats, mentre que les altres diagonals son aquelles rectes que uneixen dos vèrtex no consecutius. L'alçada d'un polígon regular és la recta perpendicular des d'un vèrtex al punt mig del costat oposat en el cas de qualsevol polígon de costat senar. El perímetre d'un polígon regular, és la suma de tots els costats del polígon.
1) Triangle equilàter donat el costat.- Es tracta de traçar des d'A i B arcs amb valor AB i BA. La intersecció obtinguda serà el tercer vèrtex C del triangle que cerquem.
2) Quadrat donat el costat.- Comencem per aixecar una perpendicular en el extrem A del costat donat AB. Amb una mesura arbitrària A1 tracem arcs consecutius des d'A, des de 1 per trobar 2, des de 2 per trobar 3 i des de 3 per trobar 4. Aixequem la perpendicular A4 per, a continuació des d'A amb radi AB, tracem un arc per trobar el punt 5 que ja és el punt D del quadrat. A continuació tracem des de D una paral.lela a AB que en creuar-se amb la paral.lela a AD traçada des de B, ens permetrà trobar el punt C per completar així el quadrat ABCD de costat AB que cercàvem.
3) Pentàgon donat el costat.- Tenim el costat AB, per començar tracem des de A i B arcs força amplis de radi AB que en permetrà trobar els punts 1 i 2 els quals defineixen la mediatriu d'AB. Des del punt B perllonguem AB i també aixequem una perpendicular a AB des del punt B, aquesta perpendicular tallarà l'arc traçat des de B amb radi AB en el punt 3. Des del punt mig d'AB tracem un arc obrint el compàs fins al punt 3 per trobar el punt 4 sobre la perllongació d'AB. Tot seguit obrim el compàs d'A fins a 4 i tracem un arc, el qual en intersecar-se amb l'arc de la mediatriu en donarà el punt 5 que ja és un punt del pentàgon ( C ) i amb la mediatriu en el punt 6 que també és un punt del pentàgon ( D ). Ja només ens caldrà amb radi AB des de D traçar un nou arc que intersecara l'arc esquerra de la mediatriu en el punt 7 que és el punt E del pentàgon ABCDE.
4) Hexàgon donat el costat.- Per començar tracem arcs des d'A i des de B en valor AB que hem definit com a arcs 1 i 2, per trobar el centre de la circumferència O. A continuació amb centre O i radi OB tracem la circumferència en la qual quedarà inscrit l'hexàgon ABCDEF que cercàvem.
4) Heptàgon donat el costat.- En primer lloc tracem la mediatriu del costat donat AB per així trobar els punts 1 i 2. A partir d'A tracem un angle de 30º que en tallar una perpendicular a AB en el punt B ens permetrà trobar el punt 3. Tot seguit tracem un arc de circumferència des de A i de radi A3 per torbar el centre O de la circumferència sobre la qual podrem marcar set ( 7 ) vegades el costat AB i trobar l'heptàgon ABCDEFG que cercàvem.
5) Octògon donat el costat.- Com en tots els casos de problemes de construcció de polígons donat el costat, comencem traçant la mediatriu del costat fent sempre els arcs molt oberts, tot seguit aixequem les perpendiculars al costat AB des d'A i des de B per trobar els punts 1 i 2 en la intersecció amb els arcs de la mediatriu de radi AB. Tracem la diagonal del quadrat resultant AB21 per trobar el punt 3. Des de 3 amb radi 3B tracem un circumferència que ens tallarà la mediatriu en el punt O, punt des del qual amb radi OB traçarem la circumferència en la qual hi cabrà vuit vegades el costat AB. Així amb el radi donat AB podrem anar traçant consecutivament els costats sobre la circumferència per obtenir l'octògon ABCDEFGH.
6) Enneàgon donat el costat, primer mètode.- Tracem la mediatriu del costat AB per mitjà d'arcs de radi AB ben oberts des de A i des de B, trobem conseqüentment el punt 1. Tracem el triangle equilàter AB1 i, a continuació, tracem la mediana que ens permet trobar el punt 2. Des del punt 1 i amb radi 1-2 tracem una circumferència que en intersecar les perllongacions de A1 i B1 en permet trobar els punts 3 i 4 sobre la circumferència recent traçada. Unint els punts 3 i 4 trobem el centre de la circumferència O des del qual amb radi OB podem traçar la circumferència sobre la qual podem traçar nou vegades el costat AB consecutivament per trobar l'enneàgon ABCDEFGHI que cercàvem.
7) Enneàgon donat el costat (segon mètode).- Tracem la mediatriu d'AB emprant com a radi el mateix valor del costat donat i fem els arcs ben amplis. Tracem la mediatriu i des del punt 1 que és la intersecció de la mediatriu i els arcs per construir-la, tracem un arc de circumferència amb radi 1B fins intersecar la mediatriu en el punt 2. Tot seguit des de 2 tracem un arc amb radi 2-1 fins tornar a intersecar la mediatriu en el punt que serà el punt F de l'enneàgon. Unim F amb A per mitjà d'una recta, la mediatriu de la qual intersecarà la mediatriu d'AB en el centre de la circumferència de radi OB. Sobre aquesta circumferència podrem traçar nou vegades el valor del costat AB que ens permetrà trobar l'enneàgon ABCDEFGHI que cercàvem.
8) Decàgon donat el costat.- Tracem la mediatriu del costat AB i apliquem el mètode construcció d'un pentàgon donat el costat (figura 3 d'aquesta pàgina). Des del vèrtex superior del pentàgon podrem traçar la circumferència en la qual podrem inscriure el dodecàgon
AB
CDEFGHIJ
de costat
AB donat.
9) Pentàgon donat el costat, construït per arc capaç.- Sabem que 360º dividits de 5 ens dona 5 angles centrals de 72º. La suma dels angles interiors d'un triangle és 180º per tant, com sabem que els tringles en que podem descomposar un pentàgon són isòsceles tenim que els altres dos angles són de 54º. El complementari de 54º és 36º ja que 54º més 36º és 90º. Per arc capaç de 36º sobre el segment que ens ha estast donat podriem trobar primer el centre de la circumferència i la circumferència els pune de la qual ens permetria observar el segment AB sota l'angle de 36º i sobre la qual podrem definir amb precisió el pentàgon amb els cinc costats iguala AB.
10) Pentàgon donat el costat, mètode d'Albrecht Dürer. Underweysung der messung ( Sobre la mesura).- Com es pot veure és un mètode força eficaç i senzill. Totes les operacions han estat realitzades amb radi AB com podeu comprovar.
Donat un costat AB de 200 mil.límetres construeix un triangle, un pentàgon, un hexàgon i un heptàgon.


Webs relacionades