© Pere Planells i Bonet. Catedràtic de Dibuix de l'IES Els Tres Turons d'Arenys de Mar. Amb la col.laboració de Maria Romero Pérez
Curs de dibuix i expressió geomètrica i gràfico-visual
Tema
Fitxa
PARAL.LELISME ELEMENTAL I TEOREMA DE THALES DE MILET
6
1) Traçat d'una paral·lela a una recta pel mètode dels angles alterns interns: Utilitzant un angle de 45º que el teniu a l'escaire per partida doble podeu procedir de la forma qeu veieu a la figura.
2) Traçat d'una paral·lela a una recta donada m ( primer cas ): Des del punt 0 es traça un arc amb una mesura arbitrària que ens donarà el punt 1 i des de 1 amb una mesura arbitrària de radi traçarem un nou arc, el qual per creuament ens donarà el punt 2. A continuació des del put 1 i amb radi 0-1 tracem un nou ar que ens donarà el punt 3, to seguit des de 3 amb radi 1-2 tracem un arc que intersecarà l'anterior en el punt 4. Pels punts 2 i 4, passarà la paral.lela a m.
3) Traçat d'una paral·lela a una recta donada m: Des de 0 es traça un arc amb una mesura arbitrària que ens donarà el punt 1. Nosaltres triarem el punt 2 ( arbitrari ) sobre el mateix arc. Des dels punts 1 i 2 amb el mateix radi O1, tracem consecutivament dos arcs, els quals, quan es creuïn ens donaran el punt 4. Per dos punt, en aquest cas 2 i 4 passa una recta, la qual serà paral·lela a m.
4) Traçat d'una paral·lela a una distància AB a una recta donada m: Sobre la recta m situem el punt A sobre el qual dibuixem una perpendicular pel mètode dels arcs consecutius, tot seguit sobre aquesta perpendicular situem el segment AB que és la distància des de la qual traçarem per qualsevol dels mètodes anunciats una paral.lela, també ho podeu fer amb l'escaire i el cartabó.
5) Enunciat gràfic del Teorema de Thales: Quan un feix de paral·leles interseca dues rectes concurrents, determina sobre aquestes segments proporcionals, AB-A'B', BC-B'C', CD-C'D', DE-D'E', etc.
6) Aplicació del Teorema de Thales a la resolució de la divisió d'un segment AB en parts iguals, en aquest cas 7 parts: Des d'un dels extrems traçarem una recta concurrent, sobre la qual marcarem cinc parts iguals (la mesura d'aquestes parts és arbitrària), amb regla o compàs. Des de la última mesura senyalada, en aquest cas la cinquena, traçarem una línia al punt B, aquesta és la línia que hem senyalat amb una s, a la qual traçarem paral·leles que passin per cada una de les cinc mesures de la recta concurrent, aquestes en intersecar el segment AB ens donaran les cinc parts iguals en que ens quedarà dividit el segment.
7) Aplicació del Teorema de Thales a la resolució de la divisió d'un segment AB en parts proporcionals.- Ens proposem trobar un segment proporcional a AB que està dividit prèviament amb 4 parts desiguals ( 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 ) de tal manera que el nou conjunt de segments AB' ( 0'-1', 1'-2', 2'-3', 3'-4' ) sigui una vegada i mitja més gran. Tracem un segment convergent en el punt A una vegada i mitja més gran que AB, que anomenarem AB'. Des del punt B' tracem una recta fins a B, en verd en el dibuix, a continuació des de cada una de les subdivisions 3, 2, 1 traçarem paral.leles a BB' ( el segment verd ) les quals en intersecar AB' ens donaran les subdivisions 0', 1', 2', 3' i 4' proporcionals a 0, 1, 2, 3 i 4.
8) Aplicació del Teorema de Thales a la resolució de la divisió d'un segment AB en parts iguals, en aquest cas 10 parts.- Procedirem gràficament de la mateixa forma que en el exercici ( 6 ) marcant sobre la recta concurrent a AB, en aquest cas 10 parts iguals.
9) Aplicació del Teorema de Thales a la resolució de la divisió d'un segment AB en parts iguals, en aquest cas 17 parts.- Procedirem gràficament de la mateixa forma que en el exercici anterior marcant sobre la recta concurrent a AB, en aquest cas 17 parts iguals .

Webs relacionades